Czcionka:

- A +

Kontrast:

Biuletyn Informacji Publicznej

slide
slide

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Zarządzenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Łodzi dotyczące pracy Inspektoratu w sytuacji zagrożenia koronwirusem COVID-19.

Ze względu na obowiązek zachowania rygorów sanitarnych, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łodzi informuje, iż osoby składające osobiście dokumenty w tutejszym Inspektoracie (wyłącznie w godz. 9.00-10.00) mają obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki lub przyłbic oraz posiadać własne przybory do pisania. – 

Aneks do zarządzenia nr. 8

Zarządzenie nr. 9

Zarządzenie nr. 8

Zarządzenie nr 5

Zarządzenie nr 4

Zarządzenie nr 3

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków

we wtorki Zawieszone wg Zarządzenia nr. 3

Kierownik Referatu Inspekcji i Kontroli
przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków

we wtorki Zawieszone wg Zarządzenia nr. 3
w piątki Zawieszone wg Zarządzenia nr. 3

Inspektorzy nadzoru budowlanego
przyjmują interesantów:

we wtorki Zawieszone wg Zarządzenia nr. 3
poniedziałek-czwartek-piątek Zawieszone wg Zarządzenia nr. 3

 

UWAGA!!!

 OD 1 PAŹDZIERNIKA 2019r. ŚRODA JEST DNIEM BEZ PRZYJĘĆ INTERESANTÓW 

z wyłączeniem sekretariatu, który przyjmuje dokumenty od 8.00 do 15.00

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
( § 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, Dz. U. nr 5, poz.46)

Wszelkiego rodzaju podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnoszone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi
za pośrednictwem poczty elektronicznej powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowalnym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym.
( art.63 § 3a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, tekst jednolity Dz.U. z 2000r. nr 98 poz. 1071 z póŸ. zm.).

Brak takiego podpisu będzie traktowane jako uchybienie formalne, wywołujące wezwanie do uzupełnienia w trybie art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego. Ponadto korespondencja przesłaną droga elektroniczną powinna spełniać wymogi określone w art.64 §2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, czyli powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Konta bankowe Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Łodzi:

80 1560 0013 2038 7022 8000 0005

40 1560 0013 2028 0003 5031 1002

UWAGA!!!

Od dnia 01 kwietnia 2018r. opłaty skarbowe należy uiszczać wyłącznie:

  1. Przelewem – na rachunek bankowy Urzędu Miasta Łodzi, Wydział Finansowy o numerze 08156000132025030551330016
  2. Gotówką – w każdym urzędzie pocztowym, dowolnym banku lub bez opłat manipulacyjnych w oddziałach Getin Noble Banku, min:
  • Łódź, ul. Zachodnia 47,
  • Łódź, ul. Krzemieniecka 2b,
  • Łódź, ul. Sienkiewicza 5,
  • Łódź, ul. Piotrkowska 110,
  • Łódź, al. Piłsudskiego 100,
  • Łódź, al. Politechniki 32.